Stadgar

§1 NAMN

Föreningens namn är Viking NonStop User Group, förkortat VNUG.

§2 ÄNDAMÅL

Föreningen är en oberoende sammanslutning för användare av HP Nonstop Server (tidigare Tandem) i Sverige, Norge och Danmark och har som ändamål att verka för ömsesidigt utbyte av information/erfarenheter avseende hård- och mjukvaror, anordna seminarier studieresor och utbildning.

§3 MEDLEMSKAP

Medlemskap i VNUG kan erhållas av juridisk person eller i det fall styrelsen så medgiver fysiska personer, som är användare eller på annat sätt arbetar med HP Nonstop Server.

3.1 Medlems inträde i föreningen

För att erhålla medlemskap skall medlemsansökan inges till föreningen. Ansökan skall behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte där beslut om antagande eller avvisande skall tas. Avvisning av ansökan skall motiveras. Sökanden har rätt att överklaga avvisade beslut vid kommande årsmöte.

3.2 Medlems utträde ur föreningen

Vill medlem utträda ut föreningen skall detta ansökas skriftligen till styrelsen. Anmälan skall behandlas vid påföljande styrelsesammanträde. Återbetalning av medlemsavgift för innevarande år medges ej. Försummar medlem att betala stadgeenlig avgift och fullgör denne inte efter påminnelse sina skyldigheter, inom tid som fastställs av styrelsen, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

§4 AVGIFT

Medlem skall till föreningen erlägga årlig avgift med belopp som fastställts av årsmötet. Avgiften avser kalenderår.

§5 STYRELSE

Föreningens styrelse består av ordföranden samt minst två övriga ledamöter. Dessutom har HP möjlighet att ha en ledamot i styrelsen. Föreningens styrelse utses av årsmötet. Avgår ledamot i styrelsen innan den valperiod (normalt 2 år) för vilken han/hon valts gått till ända, kan ersättare väljas vid extra föreningsmöte.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ansvariga för övriga ansvarsområden. Styrelsen skall eftersträva kontinuitet i föreningens verksamhet genom att fördela styrelsen uppgifter så att inte de personer som besitter ovan nämnda befattningar avgår samtidigt.

 

För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs deltagande av minst 3 ledamöter. Ordföranden har alltid utslagsröst.

 

§6 FÖRVALTNING

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. Styrelsen utser inom sig de personer som skall teckna föreningen och bolaget. Avtal mellan föreningen med uppdragstagare, företag och andra föreningar skall alltid beslutas av styrelsen och protokollföras. Transaktioner överstigande ett basbelopp kronor skall alltid beslutas i styrelsen och protokollföras om inte giltigt avtal föreligger.

Ordföranden attesterar de övriga styrelseledamöternas kostnader. Vice ordförande attesterar ordförandens.

Balans- och resultaträkning skall sammanslaget för föreningen och bolaget redovisas på Årsmöte.

Styrelsens protokoll skall införas på föreningens hemsida.

Årsredovisning och styrelsens förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast två månader efter räkenskapsårets slut.

Förenings räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.

Styrelsens årsverksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, budget för kommande räkenskapsår och kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmarna.

§7 REVISION

Föreningen skall ha 2 revisorer som väljs av årsmötet.

§8 VALBEREDNING

Valberedningen skall helst bestå av en representant från varje land, varav en är sammankallande. Valberedningen skall alltid bestå av minst två ledamöter.

Till årsmötet skall valberedningen framlägga förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter  samt revisorer. Valberedningen föreslår också ordförande och sekreterare för årsmötet.

§9 ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls varje år senast 5 månader efter räkenskapsåret slut. Föreningsmöte hålls på ort som styrelsen bestämmer. Kallelse skall utsändas och/eller publiceras på hemsidan senast 1 månad före årsmötet.

Vid föreningsmöte har medlemsföretag som senast den 1 april betalt medlemsavgiften rätt att närvara och yttra sig.

Vid omröstning har varje medlemsföretag en röst. Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Dagordningen vid årsmötet skall ha följande innehåll:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av funktionärer för årsmötet
- Ordförande
- Sekreterare
- Justeringsman förutom ordförande

§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
§ 4 Godkännande av dagordningen
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Styrelsens ekonomiska verksamhetsberättelse
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
§ 10 Val av ordförande för kommande verksamhetsår
§ 11 Val av ledamöter för kommande verksamhetsår
§ 12 Val av revisorer för ett år
§ 13 Val av revisorsuppleanter för 1 år.
§ 14 Val av valberedning på 1 år
§ 15 Av medlem inlämnade förslag
§ 16 Av styrelsen inlämnade förslag
§ 17 Godkännande av budget
§ 18 Stadgeändring
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande

 

Den medlem som väckt förslag skall vara föredragande. Styrelsen utser sin föredragande som skall lämna styrelsens rekommendation beträffande uppkomna förslag.

 

På årsmötet kan bara ärenden som varit upptagna på föredragningslistan eller som står i omedelbart samband med sådant ärende tagas upp till behandling.

§10 ÄNDRINGAR AV FÖRENINGENS STADGAR

Beslut om stadgeändringar fattas på årsmöte. Förslag om sådan ändring skall vara styrelsen tillhanda minst två (2) veckor före årsmötet. Förändringen träder i kraft för det verksamhetsår som följer efter det verksamhetsår som beslutet fattas på.
De ovan angivna reglerna gäller även beslut om föreningens upplösning eller sammanslagning med annan förening. Vid beslut om upplösning eller sammanslagning skall även beslut fattas om föreningens tillgångar skall disponeras.

§11 UPPHÖRANDE

Beslut om föreningens upphörande kan endast fattas av röstberättigade medlemmarna på två på varandra följande årsmöten. Vid föreningens upphörande skall befintliga tillgångar fördelas mellan medlemsföretagen.  

top of page